-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Με το Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας ξεκινάει ο διάλογος για την συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-EKMΗμερομηνία: 25/10/2012
Όλο το Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μέχρι το Συνέδριο και το αντίστοιχο εισηγητικό κείμενο από την γραμματεία. Το Προσχέδιο θα κουβεντιαστεί στις συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ το Νοέμβριο πριν οριστικοποιηθεί ως πρόταση προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

Εισηγητικό κείμενο σχετικά με το προσχέδιο αρχών 

Αγαπητές σ/σες, αγαπητοί σ.

Σας στέλνουμε το Προσχέδιο για την Οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στην μεταβατική περίοδο από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ως το Συνέδριο.
Το Προσχέδιο αυτό πρέπει να συζητηθεί στις Συνελεύσεις του Νοεμβρίου και θα οριστικοποιηθεί ως πρόταση προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και συμβολές.
Οι ίδιες οι Συνελεύσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις – συμβολές επί των προσχεδίων (Οργανωτικό και Διακήρυξη).


Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε στα email: info@syriza.gr, gavathas@syn.gr , vitsasd@gmail.com.


Ολοκληρωμένα κείμενα έως 300 λέξεις θα δημοσιευτούν στην Αυγή, την Εποχή, τον Δρόμο της Αριστεράς, ενώ μεγαλύτερα κείμενα στο site διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ.


Υπενθυμίζουμε πως οι ημερομηνίες είναι:
23/11/2012: Κλείνουν οι καταστάσεις μελών
24-25/11/2012: Εκλογή Αντιπροσώπων
30/11, 1-2/12/2012: Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη προς το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας στο μεταβατικό στάδιο
Προοίμιο:

 Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι πολιτικός φορέας των δυνάμεων της σύγχρονης ριζοσπαστικής, δημοκρατικής, κινηματικής και οικολογικής Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ έχει τις ρίζες του στους διαχρονικούς αγώνες του λαού μας ενάντια στην εκμετάλλευση, για ελευθερία, δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και κοινωνική προκοπή.

Αγώνες ταξικούς, κοινωνικούς, δημοκρατικούς.

Σφυρηλατούμε την ενότητα μας  στην κοινή και από κοινού δράση στο συνδικαλιστικό και κοινωνικό επίπεδο, στις ποικίλες εκλογικές και πολιτικές αναμετρήσεις, στις ευρωπορείες και στο διεθνές κίνημα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά φόρα και στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Πατώντας στέρεα στην κοινή δράση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ κατόρθωσαν να συνθέσουν δημιουργικά, σε ένα πρωτοφανώς ευρύ πλαίσιο, απόψεις με ανομοιογενείς ιδεολογικές και οργανωτικές αφετηρίες και διαφορετικές πολιτικές καταβολές, αναγνωρίζοντας και μη συγκαλύπτοντας τις διαφορές και σεβόμενοι πάντα τις διακριτές ιδεολογικές και θεωρητικές ευαισθησίες.

Με σεβασμό στην ιστορική μας διαδρομή συγκροτούμε τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ως ενιαίο πολιτικό φορέα.

*Από τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. (στο σημείο αυτό θα προστεθεί από τη διακήρυξη το κεφάλαιο ΄΄Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι φορέας…..΄΄)


ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ


Στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσαμε ΄΄ Ο νέος φορέας θα είναι ενιαίος και πλουραλιστικός. Η τελική μορφή και δομή λειτουργίας του θα εξεταστεί από το ίδιο το συνέδριο, όπως και η σχέση του με τις συνιστώσες οι οποίες έχουν το αυτονόητο δικαίωμα της αυθυπαρξίας και του αυτοπροσδιορισμού τους σε σχέση με τον ενιαίο πολιτικό φορέα.΄΄


Προχωράμε βήμα, βήμα ξεκινώντας από την ίδια την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη,

με πρόταση για τη σύνθεση και τη διαδικασία εκλογής του Κεντρικού Οργάνου και στη συνέχεια διατυπώνοντας προτάσεις για τη δομή και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στο μεταβατικό στάδιο από την επομένη της Π.Σ. έως το ιδρυτικό Συνέδριο. Με αυτό το σκεπτικό, δεν ξεκινάμε από την τελική μορφή του νέου φορέα, αλλά με αυτά που έχουν ωριμάσει ως κοινή αντίληψη.

Τονίζουμε ότι το στάδιο που αναφερόμαστε είναι μεταβατικό. Με σεβασμό στην ιστορική μας διαδρομή οικοδομούμε στην καθημερινή δράση και την όλη λειτουργία μας τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ των μελών του. 


Βασική πρόνοια είναι να προχωρήσουμε «όλοι μαζί».
Α. Κεντρικό Όργανο: σύνθεση και διαδικασία εκλογής του από την Π.Σ.

Το Κεντρικό Όργανο (Κεντρική Πολιτική Επιτροπή) θα έχει τη συνολική ευθύνη της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ από την εκλογή του από την Π.Σ. μέχρι το ιδρυτικό Συνέδριο, το οποίο και θα οργανώσει. Το ίδιο το κεντρικό όργανο θα αντιμετωπίσει και πιθανά έκτακτα γεγονότα.


Ο αριθμός των μελών του θα είναι 301. Από αυτά: Τα 226 (75%+1) θα εκλεγούν απευθείας από την Π.Σ. Τα 75 (25%) θα υποδειχθούν από τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, με κατανομή που θα καθορισθεί μετά από διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίσουμε ώστε στο Κ.Ο. κάθε περιφέρεια να εκπροσωπείται από τουλάχιστον 5 μέλη και τουλάχιστον 2 μέλη από τις Οργανώσεις εξωτερικού.


Άλλες προτάσεις που διατυπώθηκαν στην ομάδα εργασίας:

• Το κεντρικό όργανο να έχει μικρότερο αριθμό μελών, για να είναι όργανο βουλευόμενο. (201 ή 251 μέλη)

Η εκλογή των 226 μελών από την Π.Σ. γίνεται με ενιαία λίστα και περιορισμένη σταυροδοσία ίση με το 30% των εκλεγομένων μελών. Η εκλογή των 226 μελών από την Π.Σ. να μπορεί να γίνει και με ξεχωριστή λίστα, εάν και εφόσον ζητηθεί, με βάση διαφορετικές απόψεις στα κείμενα που συζητά και αποφασίζει η Π.Σ. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σταυροδοσία ίση με το 30% των εκλεγομένων μελών εντός της λίστας και όσον αφορά τις λίστες το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε όλα τα βουλευόμενα όργανα υπάρχει ποσόστωση γυναικών ίση τουλάχιστον με το 1/3 του οργάνου.


Το Κεντρικό Όργανο εκλέγει Γραμματεία. Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας, η διαδικασία εκλογής τους και οι αρμοδιότητες της Γραμματείας θα καθορισθούν από το Κεντρικό Όργανο. Στη Γραμματεία θα εκπροσωπούνται όλες οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Η κατ’ αρχήν πρόταση είναι για 35μελή. Γραμματεία, η οποία θα συγκροτήσει ολιγομελές συντονιστικό καθημερινής διαχείρισης.


Στη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου, μέχρι να υπάρξει άλλη απόφαση, οι αποφάσεις παίρνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 (Απόφαση Π.Σ.Ε., σελ.2). Για σοβαρά ζητήματα (συμμετοχή σε κυβέρνηση κ.λ.π.) και αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που δυσκολεύουν τη λήψη απόφασης διενεργείται δημοψήφισμα ανάμεσα σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.


Το Κεντρικό όργανο σε μια από τις 2 πρώτες συνεδριάσεις του διαμορφώνει κανονιστικό πλαίσιο δημόσιας εκπροσώπησης και εγκρίνει οργανισμό λειτουργίας της Κ.Ομ.


Επίσης συγκροτεί από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

α) Επιτροπή θέσεων για το Συνέδριο β) Επιτροπή προγράμματος γ) Επιτροπή καταστατικού δ) Επιτροπή δεοντολογίας, τα μέλη της οποίας δεν μπορεί να είναι μέλη του Κ.Ο.
Το Κ.Ο. φροντίζει για την οριζόντια ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ όλων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με προτεραιότητα στα βασικά οργανωτικά κύτταρα. 

Β. Δομή και λειτουργία του νέου φορέα στο μεταβατικό στάδιο, από την Π.Σ. έως το ιδρυτικό Συνέδριο.


Σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας Π.Σ.Ε. (σελ.3): «Ο νέος φορέας θα είναι ενιαίος και πλουραλιστικός. Η τελική μορφή και δομή λειτουργίας του θα εξεταστεί από το ίδιο το συνέδριο, όπως και η σχέση του με τις συνιστώσες οι οποίες έχουν το αυτονόητο δικαίωμα της αυθυπαρξίας και του αυτοπροσδιορισμού τους σε σχέση με τον ενιαίο πολιτικό φορέα».


Τα μέλη:


- Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, στο μεταβατικό στάδιο, μπορεί να είναι κάθε άνδρας ή γυναίκα που αποδέχεται την Διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του, με τη συμμετοχή του σε μια οργάνωση. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι ισότιμα, μετέχουν στην διαμόρφωση των αποφάσεων με όλους τους θεσμοθετημένους τρόπους.  


- Το κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ανήκει και συμμετέχει με υποχρεώσεις και δικαιώματα σε μια μόνο οργάνωση – βασικό οργανωτικό κύτταρο, στην οποία δραστηριοποιείται για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της,  πληρώνει την συνδρομή του και έχει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
 Ένα μέλος που ανήκει σε μια τοπική οργάνωση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και την κλαδική – ομοιοεπαγγελματική οργάνωση που αντιστοιχεί στο επάγγελμά του, εφόσον έχει συγκροτηθεί τέτοια οργάνωση. Στη δεύτερη οργάνωση δεν συμμετέχει στις όποιες ψηφοφορίες.


 Ένα μέλος που ανήκει σε μια κλαδική – ομοιοεπαγγελματική οργάνωση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και την τοπική οργάνωση του τόπου κατοικίας του. Στη δεύτερη οργάνωση δεν συμμετέχει στις όποιες ψηφοφορίες.
 

Κατ’ εξαίρεση τα μέλη των κλαδικών οργανώσεων έχουν και δικαίωμα ψήφου στις οργανώσεις του τόπου κατοικίας τους για τα ζητήματα των εκλογών για την αυτοδιοίκηση, όπως και τα μέλη των εδαφικών για ζητήματα αρχαιρεσιών στον αντίστοιχο εργασιακό χώρο που εργάζονται.

Άλλη πρόταση:

• Να μελετηθεί ο θεσμός «του φίλου» του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Β.1. Βασικό οργανωτικό κύτταρο.


Β.1.1. Στην περιφέρεια, εκτός Αθήνας (Α’ και Β’ Περιφέρειες), Πειραιά (Α’ και Β’ Περιφέρειες), Α’ Θεσσαλονίκης.


Βασικό οργανωτικό κύτταρο, στην περιφέρεια, είναι η τοπική Οργάνωση, σε αντιστοίχιση με τους «καλλικρατικούς» δήμους ή δημοτικά διαμερίσματα.


Σε συγκεκριμένους μεγάλους περιφερειακούς δήμους, π.χ. Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, κ.λ.π.,  με απόφαση της Τοπικής Οργάνωσης είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερα του ενός βασικά οργανωτικά κύτταρα, δηλαδή Οργανώσεις, που καλύπτουν ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, αλλά όχι το σύνολο του δήμου. Ο αριθμός των μελών της οργάνωσης είναι ένα κριτήριο για τη διαίρεσή της. Σε κάθε περίπτωση η Οργάνωση Βάσης δεν μπορεί να έχει λιγότερα από 5 μέλη.


Είναι δυνατή, επίσης, η συγκρότηση Οργανώσεων χώρου δουλειάς, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους ή χώρους εκπαίδευσης, π.χ. σε νοσοκομεία, εργοστάσια, πανεπιστήμια κ.λ.π. Ιδιαίτερα εξετάζεται η δυνατότητα συγκρότησης οργανώσεων κλαδικών – ομοιοεπαγγελματικών, καθώς και θεματικών οργανώσεων.
Σε κάθε περίπτωση ευνοούμε την αυτοοργάνωση. Οι νέες οργανώσεις εγκρίνονται από την αντίστοιχη Ν.Ε.. Στόχος μας είναι να έχουμε οργανώσεις ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και στο πιο μικρό χωριό, σε κάθε χώρο εργασίας κ.λ.π. 

Άλλες προτάσεις:


• Να μην συγκροτηθούν θεματικές οργανώσεις.


Κυρίαρχο όργανο της Οργάνωσης (Δημοτικής, «Διαμερισματικής» κ.λπ) είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά ανά μήνα ή έκτακτα.


Η Γενική Συνέλευση αναδεικνύει ή εκλέγει Γραμματεία, ως εκτελεστικό όργανο. Η Γραμματεία αναδεικνύει ή εκλέγει Γραμματέα ή Συντονιστή.


Άλλες προτάσεις:


• Κατατέθηκε εναλλακτική ολοκληρωμένη πρόταση για τα βασικά οργανωτικά κύτταρα της περιφέρειας. Σύμφωνα με αυτήν βασικό οργανωτικό κύτταρο/ πρωτοβάθμιο επίπεδο αποτελεί μόνον η Δημοτική Οργάνωση σε αντιστοίχιση με 325 «καλλικρατικούς» δήμους . Ταυτόχρονα, η πρόταση εισάγει τη λογική μετώπων – δικτύων και ακόμη δίνει δυνατότητα συμμετοχής και ενεργοποίησης και σε πολίτες που δεν είναι μέλη μας. Αυτό το προωθεί μέσω των  «πυρήνων» (Τοπικοί,  ομοιοεπαγγελματικοί, εργασιακού χώρου, θεματικοί).
Ακόμη: κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Οργάνωσης, από την οποία εκλέγονται όργανα και σύνεδροι. Ο κάθε πυρήνας αναδεικνύει ή εκλέγει έναν συντονιστή. Οι συντονιστές «καθοθηγούνται» από την Γραμματεία της Δημοτικής Οργάνωσης. Η ιδιότητα του μέλους προκύπτει από την συμμετοχή σε έναν πυρήνα. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή δεν συγκροτούνται ούτε θεματικές, ούτε κλαδικές, ούτε χώρου δουλειάς πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Η παραπάνω πρόταση θα μπορούσε, στο μεταβατικό στάδιο, να εφαρμοσθεί και να δοκιμασθεί σε συγκεκριμένους δήμους, ιδιαίτερα μεγάλους. Ιδιαίτερα η λειτουργία «δικτύων» στο πλαίσιο μιας δημοτικής οργάνωσης πρέπει να μας απασχολήσει.

Β.1.2. Στην Αθήνα (Α΄και Β’ Περιφέρειες), στην Θεσσαλονίκη (Α΄Περιφέρεια) και στον Πειραιά (Α’ και Β’ Περιφέρειες).


• Α΄Αθήνας: Βασικό Οργανωτικό Κύτταρο είναι η τοπική Οργάνωση γειτονιάς (π.χ. Γκύζη).
• Α΄Θεσσαλονίκης / κέντρο, Α’ Πειραιά: Βασικό Οργανωτικό Κύτταρο είναι η Οργάνωση Δημοτικού Διαμερίσματος, χωρίς να αποκλείεται και η οργάνωση σε επίπεδο γειτονιάς σε ορισμένες περιπτώσεις. Στα νησιά της Α΄ Πειραιά οργανώσεις ανά Δήμο ή ανά νησί.
• Β΄Αθήνας: Βασικό Οργανωτικό Κύτταρο είναι η Δημοτική Οργάνωση ή διαμέρισμα, ενώ στους πολύ μεγάλους δήμους (π.χ. Περιστέρι) είναι δυνατή η ύπαρξη περισσότερων οργανώσεων.
• Β’ Πειραιά: Βασικό Οργανωτικό Κύτταρο είναι η Δημοτική Οργάνωση ή διαμέρισμα, ενώ στους πολύ μεγάλους δήμους (π.χ. Περιστέρι) είναι δυνατή η ύπαρξη περισσότερων οργανώσεων.

Σε κάθε περίπτωση ευνοούμε την αυτοοργάνωση. Οι νέες οργανώσεις εγκρίνονται από την αντίστοιχη Ν.Ε.. Στόχος μας είναι να έχουμε οργανώσεις ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και στο πιο μικρό χωριό, σε κάθε χώρο εργασίας κ.λ.π. 


- Οι οργανώσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι, βασικά, τοπικού χαρακτήρα και (ορισμένες) χώρου δουλειάς. Για τις ομοιοεπαγγελματικές – κλαδικές οργανώσεις, καθώς και τις θεματικές οργανώσεις, που θα αποφασισθεί να συγκροτηθούν, θα εξετασθεί το εύρος της συγκρότησής τους με βάση τα πραγματικά στοιχεία που θα προκύψουν ως την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη


Β.2. Ενδιάμεσα Όργανα


Στη μεταβατική φάση που εξετάζουμε, συγκροτούμε τα αναγκαία ενδιάμεσα όργανα, ανάμεσα στο Κεντρικό Όργανο και τα βασικά οργανωτικά κύτταρα.


Β.2.1. Νομαρχιακό επίπεδο.


- Στην Περιφέρεια, εκτός Αθήνας (Α΄και Β’ Περιφέρειες), Πειραιά (Α΄και Β’ Περιφέρειες), Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.


- Στους νομούς (νομαρχιακές ενότητες),  συγκροτείται νομαρχιακό όργανο (νομαρχιακή επιτροπή).


Το νομαρχιακό όργανο συγκροτείται από συνδιάσκεψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων από τις Οργανώσεις αναλογικά με τη δύναμη των αντίστοιχων Δημοτικών Οργανώσεων.


Για τις πρώτες Ν.Ε. ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θεωρούνται οι αντιπρόσωποι του νομού προς την Π. Συνδιάσκεψη.


-    Στην Αθήνα (Α΄και Β΄Περιφέρειες), στη Θεσσαλονίκη (Α΄Περιφέρεια) και στον Πειραιά (Α΄και Β’ Περιφέρειες).


  • Α΄Αθήνας: Συγκροτείται νομαρχιακό όργανο (νομαρχιακή επιτροπή) ανάλογα με τα παραπάνω.


  • Β΄ Αθήνας: Συγκροτούνται 4 νομαρχιακά όργανα, με βάση τη διαίρεση της Β΄ Αθήνας σε 4 περιοχές (Βόρεια, Νότια, Ανατολική, Δυτική).


  • Επίσης να μπορούν να συγκροτηθούν και νομαρχιακά όργανα που θα περιλαμβάνουν τις υπάρχουσες ομοιοεπαγγελματικές – κλαδικές οργανώσεις, π.χ. Νομαρχιακή Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων Αθήνας, Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας κ.λ.π.


  • Α’ Θεσσαλονίκης (κέντρο και περιφερειακοί δήμοι): Συγκροτείται ενιαίο νομαρχιακό όργανο (νομαρχιακή επιτροπή), με διαδικασίες ανάλογες με τις παραπάνω.


  • Α΄Πειραιά και Β΄ Πειραιά: Συγκροτείται νομαρχιακό όργανο, ανάλογα με τα παραπάνω.

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να ληφθεί για τη Νησιωτική Ελλάδα και τις οργανώσεις εξωτερικού.

Β.2.2. Περιφερειακό επίπεδο.


- Σε κάθε μια από τις 13 διοικητικές περιφέρειες, που διαιρείται η χώρα, συγκροτείται περιφερειακό όργανο, με συντονιστικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Στο περιφερειακό όργανο συμμετέχουν δύο μέλη από κάθε νομό – νομαρχιακή ενότητα (ο/η συντονιστής της Ν.Ε. και ένα ακόμη μέλος του νομαρχιακού οργάνου που ορίζεται από αυτό). Επίσης συμμετέχουν οι Βουλευτές και οι αιρετοί της περιφέρειας καθώς και μέλη του Κόμματος που δραστηριοποιούνται στα κινήματα της περιοχής.

- Σε Αθήνα, Πειραιά, Αττική σε αυτή τη μεταβατική φάση δεν συγκροτείται περιφερειακό όργανο

Σημείωση 1.: Το Κεντρικό Όργανο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα ορίσει, από μέλη του, Οργανωτική Επιτροπή για την υποβοήθηση της οργανωτικής δουλειάς στη μεταβατική περίοδο μέχρι το ιδρυτικό Συνέδριο.


Σημείωση 2.: Οι προτάσεις που κατατίθενται παραπάνω, δεν διατυπώνονται λεπτομερειακά, προϋποθέτουν το στοιχείο και την ανάγκη της δοκιμασίας στην πράξη και των προσαρμογών που η ίδια η πράξη θα επιβάλλει και, ακόμη, έχουν συνεκτιμήσει προτάσεις που ήδη έχουν διατυπωθεί.Β.3. Σχέση Κεντρικού Οργάνου με την Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.)

Αναφερόμενοι πάντα στη μεταβατική φάση από την Π.Σ. έως το ιδρυτικό Συνέδριο, είναι σαφές ότι την κεντρική πολιτική ευθύνη για τη συνολική δράση του ΣΥΡΙΖΑ  ΕΚΜ την έχει το Κεντρικό Όργανο. Αυτό αφορά και την κοινοβουλευτική ομάδα του φορέα.


Η γενική αυτή διατύπωση απαιτεί περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση και κατάλληλες προσαρμογές όπου η πράξη το απαιτεί, στις πρωτόγνωρες συνθήκες που ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριοποίηση.


• Η Κοιν. Ομ., με τα όργανά της, αποφασίζει τα ζητήματα που την αφορούν αποκλειστικά.

• Σε ζητήματα που αφορούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά έχουν γενικότερη σημασία, την τελική πολιτική ευθύνη την έχει το Κεντρικό Όργανο. Πριν την τελική απόφαση του Κεντρικού Οργάνου πρέπει να προηγείται συνεννόηση του Προεδρείου της Κ.Ο. με τη Γραμματεία του Κεντρικού Οργάνου.

Β.4. Συγκρότηση και λειτουργία τμημάτων του νέου πολιτικού φορέα.


- Ποια τμήματα θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του νέου φορέα, καθορίζεται με απόφαση του Κεντρικού Οργάνου.


- Τα τμήματα είναι βοηθητικά όργανα του Κεντρικού Οργάνου στο αντικείμενο για το οποίο συγκροτούνται, π.χ. Τμήμα Παιδείας ή Τμήμα Υγείας κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργάζονται θέματα του αντικειμένου τους μετά από απόφαση – υπόδειξη του Κεντρικού Οργάνου, είτε και πρωτογενώς, πάντοτε, όμως, με την ευθύνη του Κεντρικού Οργάνου. Δεν λειτουργούν ως αυτόνομα σχήματα.

Είναι ανάγκη, επίσης, να ξεκαθαρισθεί πλήρως ότι οι Θεματικές Οργανώσεις, που θα συγκροτηθούν μετά από ειδική απόφαση του Κεντρικού Οργάνου, δεν είναι «τμήματα», δεν έχουν κάποια θεσμοθετημένη ευθύνη για την επεξεργασία πολιτικών.

- Το κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις συνελεύσεις δύο τμημάτων. Επίσης, μπορεί να συμμετέχει στη γραμματεία ενός μόνον τμήματος.


- Η εμπειρία από τη λειτουργία των τμημάτων στο μεταβατικό στάδιο (Π.Σ. έως ιδρυτικό Συνέδριο) μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες αλλαγές ή προσαρμογές που θα αποτυπωθούν στον καταστατικό χάρτη του νέου φορέα που θα εγκριθεί στο ιδρυτικό Συνέδριο.


Γ. Συνδρομή μελών


Στο μεταβατικό στάδιο, το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ καταβάλει στο νέο φορέα, ως συνδρομή τουλάχιστον 2 € ανά μήνα. Ο τρόπος καταβολής και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και πιθανές προσαρμογές καθορίζονται από το Κεντρικό Όργανο.


Δ. Στο μεταβατικό στάδιο δεν προτείνεται εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Ο Πρόεδρος της Κ.Ομ. εκπροσωπεί δημόσια τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.


Άλλες προτάσεις:

• Να εκλεγεί Πρόεδρος στο μεταβατικό στάδιο.

Ε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ενθαρρύνει τα νέα σε ηλικία μέλη να έρθουν σε επαφή και να ενταχθούν οργανωτικά στους Νέους και Νέες του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Η διαδικασία για την συγκρότηση των νέων ΣΥΡΙΖΑ προχωράει με βάση και την απόφαση της τελευταίας Π.Σ.Ε. Στόχος μας η δημιουργία όσο το δυνατών περισσότερων συνελεύσεων νέων ΣΥΡΙΖΑ.  Οι νέοι/νέες ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν μέσα από δικές τους διαδικασίες τον δρόμο για το ιδρυτικό τους συνέδριο με στόχο μια μαζική και ριζοσπαστική οργάνωση νεολαίας με πλήρη οργανωτική αυτονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...